VITIS SELECT, spol. s r.o.

prevádzka: Javorová 51, 917 05 Trnava – Modranka, SR

mobil: 0903 202 869, e-mail: vitisselect@zoznam.sk

 

Veltlínske zelené:

 

veltlinske.JPGPôvod a rozšírenie

Geneticky sa podľa najnovších genetických analýz mikrosatelitov najviac podobá odrodám Tramín a Červenošpičiak. Za pravdepodobnú vlasť Veltlínskeho zeleného sa považuje Dolné Rakúsko. Nemožno však vylúčiť ani možnosť, že pochádza zo severného Talianska z údolia Valtelino. Najväčší pestovateľský význam však má v Rakúsku, kde je najrozšírenejšou odrodou (zaberá viac ako 33 % z celkovej plochy vinohradov) a je typickou špecialitou Rakúska. Z Rakúska sa rozšírila do Maďarska (najmä do okolia Soprone) a pestuje sa na ploche asi 2100 ha. Na Morave ešte pred polstoročím tvorila 30 % plochy vinohradov, z čoho v súčasnosti ostal aj tak vysoký 16 %-ný podiel na ploche vinohradov v ČR. Jeho areály intenzívneho rozmnoženia sú oblasti znojemská, veľkopavlovická a Podlužie. Súčasný trend vykazuje jeho mierny pokles. V Čechách sa nepestuje, má pre túto oblasť pridlhú vegetačnú dobu. Na Slovensku patrí, rovnako ako v ČR, k najpestovanejším odrodám a plochou 2766 ha sa na celkovej ploche vinohradov podieľa 18,3 %-ami. Odroda bola zaregistrovaná už v roku 1941.

 

Fenologická charakteristika

Všetky fenofázy Veltlínskeho zeleného prebiehajú v strednom období. Stredne skoro pučí, bobule začínajú mäknúť i dozrievať. No hrozno možno oberať až medzi poslednými odrodami. Pri priaznivom počasí sa v tejto poslednej fáze zretia ešte zvyšuje cukornatosť, ale zber hrozna sa vykonáva zvyčajne pred Rizlingmi.

 

Poloha a pôda

Najčastejšie sa vysádza do stredných polôh svahov. Je vďačný na slnečné, vzdušné a teplé polohy, neznáša polohy výsušné. Vzhľadom na vysokú rodivosť má zvýšené nároky na pôdu. Vyžaduje pôdy hlboké, teplé, skôr ľahšie, dobre zásobené živinami a primerane vlhké. Darí sa mu aj v pôdach sprašových. Na plytkých, málo úrodných, suchých pôdach slabo rastie a vytvára tenké drevo. Trpí suchom najmä v období dozrievania, kedy dochádza k vädnutiu listov i strapcov. Neznáša ani trvalo zamokrené a silno vápenaté pôdy.

 

Rez a vedenie

Tejto odrode vyhovuje skôr kratší rez, pri ktorom sa kry menej zaťažujú úrodou. Vedenie je vhodné tak stredné, ako aj vysoké. Z vysokých vedení sa doporučujú kordónové typy, ktoré sa režú na kratšie ťažne (strelky) so zásobnými čapíkmi. Príliš dlhé ťažne sa nedoporučujú. Veltlínske zelené má geneticky zakotvenú vysokú rodivosť, no pri vysokom zaťažení dochádza k znižovaniu cukornatosti. Preto kry zaťažujeme maximálne 6-7 plodonosnými očkami na m2. Preto je výhodnejší väčší počet jedincov na ha pri menšom zaťažení a strednom vedení.

 

Úroda a kvalita

Veltlínske zelené, ako už bolo povedané, je veľmi úrodná odroda s vysokým koeficientom rodivosti a s veľkými ťažkými strapcami. Úrody 12 ton na strednom a 16 ton na ha na vysokom vedení nie sú žiadnou zriedkavosťou. Uznané klony majú úrodnosť od 14 do 21 t.ha-1. Kvalita vín však veľmi závisí od cukornatosti, ktorá sa v stredných vinohradníckych rokoch pri týchto úrodách pohybuje okolo 17 kg.hl-1 v mušte. Uznané klony majú cukornatosť vyššiu, v priemere sa pohybuje na Slovensku od 18,5-20 kg.hl-1. Obsah kyselín je vyhovujúci, podľa ročníkov 7,5-8,5 g.l-1 v mušte i viac. Pre výrobu vína s typickým odrodovým charakterom Veltlínu sa vyžaduje cukornatosť najmenej 18 kg.hl-1 v mušte a tomuto je nevyhnutné rezom podriadiť výšku úrody. Inak sú vína z Veltlínu iba veľmi priemerné, bez typického charakteru a nevhodné na výrobu prívlastkových vín. Naopak pri cukornatosti okolo 20 kg.hl-1 dokáže táto odroda vykúzliť mimoriadnu kvalitu vína, s prekrásnym mandľovým buketom, ktorý sotva nachádzame v inej odrode.

 

Škodlivé činitele

Proti zimným mrazom je Veltlínske zelené len stredne odolné, po veľkom zaťažení úrodami je jeho odolnosť dosť nízka. Rovnako neznáša dlhotrvajúce sucho, výsušné polohy s plytkými ľahkými pôdami, v ktorých reaguje zavädnutím hrozna i listov. Citlivosť prejavuje chlorózou aj v zamokrených a vápnom bohatých pôdach.

Z hubovitých chorôb je náchylné na peronospóru a o niečo menej na múčnatku, najmä však na červenú spálu. Dobre odoláva hnilobe hrozna, ktoré hnije iba pri dlhotrvajúcich jesenných dažďoch. Z vírusových ochorení ho napáda najmä zvinutka, ktorá sa v populácii pred rozmnožením klonov vyskytovala až pri 80 % krov. Bolo aj dosť obtiažne vyselektovať zdravé kry. Z tohto hľadiska je na tejto odrode nevyhnutá prísna sanitárna selekcia. Vyskytujú sa aj iné vírusy, ako roncet, bratislavská mozaika, nekróza viniča. Veltlínske zelené je náročné aj na vyváženú a výdatnú výživu.

 

Hospodárska využiteľnosť

Veltlínske zelené ostane aj v budúcnosti v našom vinohradníctve jednou z hlavných odrôd. Oproti minulosti je však treba zmeniť stratégiu jej pestovania tak, aby sa vo vysokej frekvencii rokov dosahovali nielen vysoké, ale aj kvalitné úrody, ktoré umožňujú výrobu prívlastkových vín. Znamená to vysádzať ho do kvalitných polôh a výhrevných výživných pôd, pestovať výlučne zdravé klony a pri jeho prirodzenej vlastnosti poskytovať vysoké úrody hrozna, regulovať úrodnosť rezom tak, aby sa dosahovala aj vysoká kvalita vín. Vína z dobrých ročníkov majú mimoriadny ovocný buket s jemnou vôňou čierneho korenia a ”mandľoviny”, pôsobia sviežo, lebo majú príjemné kyseliny, ktoré umožňujú aj dlhoročné skladovanie a vývoj vín vo fľašiach.

 

 

T: 0903 202 869 A: Javorová 51, 917 05 Trnava - Modranka E: vitisselect@zoznam.sk